AĞNAM VERGİSİ, Osmanlı Devleti’nde koyunlar vergisi, Ağnam sözcüğü Arapça davarlar anlamına gelir. Bu vergi Osmanlılarda ağnam resmi adı altında uygulandı. Başlangıçta aynı olarak alınan ağnam vergisi, sonradan koyun başına bir akçe olmak üzere nakit alınmaya başlandı.

7. yy’da yürürlüğe giren “Adet Ağnam Resmi” ve Sultan II. Mahmutca uygulamaya konulan “Ondalık Ağnam Resmi” uygulamada aksaklıklar doğurduğu için birleştirilmişti. Tanzimat’ın ilanından sonra bu iki vergi de kaldırıldı, yerine koyun ve keçi başına değişmez bir vergi alındı. İstanbul’a ve ordu birliklerine satılanlar dışındaki hayvanlara yaylak, kışlak ve toprak bastı resmi gibi vergiler uygulandı. Daha sonralarıysa hayvan gelirlerinin vergilendirilmesi yoluna gidildi. Bu vergi düzeni, pek çok aksaklıkları bünyesinde taşır. Vergi yükünün ağırlığı, verginin bölgeden bölgeye farklılıklar göstermesi gibi sorunlar doğurması nedeniyle, 1950’den sonra kaldırıldı.