Ağır hapis cezası, suçlar için düzenlenmiş özgürlüğü kısıtlayıcı cezalardan biridir. Ömür boyu ve geçici hapis olarak ikiye ayrılır: Ömür boyu ağır hapis, ölünceye kadar sürer. Geçici ağır hapis, yasada açıkça belirtilmeyen yerlerde bir yıldan 24 yıla kadardır (TCK m.131,2). Yasa, açık hüküm koyarak, süre bakımından başka bir düzenleme getirebilir. 647 sayılı, 1965 tarihli cezaların infazı Hakkındaki Kanun özgürlüğü bağlayıcı cezalar düzenini tümüyle değiştirmiştir. Ozgürlüğü bağlayıcı cezalar, soyut olarak, ağır hapis, hapis, hafif hapis diye üçe ayrılır; 647 sayılı yasa, bu üç cezayı uygulama bakımından birleştirmiş, yeni bir düzenleme ve sınıflama getirmiştir. Buna göre, uzun süreli ve kısa süreli özgürlüğü bağlayıcı cezalar sözkonusudur. Uzun süreli olanlar da ömür boyu ve geçici olmak üzere ikiye ayrılır. Ömür boyu özgürlüğü bağlayıcı cezalar hü-. kümlünün ölümüne kadar sürer, geçicilerse, sürekli altı aydan yukarı olan özgürlüğü bağlayıcı cezalardır. Süreleri 6 ay ve daha az olanlar, kısa süreli özgürlüğü bağlayıcı cezalardır. Bu tür cezalar, TCK’nin birçok maddelerinde (m. 11, 13, 16, 23, 28, 31, 32, 33, 43, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 64, 65, 66 vb.) sözkonusu edilmektedir.