Ademi-i takip kararı, (takipsizlik kararı) huk. koğuşturmaya yer olmadığı konusunda Cumhuriyet Savcılığı’nın kararı. Bir suç işlendiğini haber alan Cumhuriyet savcısı, hazırlık soruşturması yapar Kamu davası açmaya yer olup olmadığını araştırır. Başka bir deyişle koğuşturma yapıp yapmamaya karar vermek için hazırlık soruşturması sonunda kamu davası açmaya yer bulunmadığını anlarsa, kamu davası açmaz; koğuştur. maya karar verir. Hazırlık soruşturmasının başlarında doğan kuşku ve olasılıkların güçlenerek “kuvvetli şüphe”. bir başka deyişle sanı (zan) durumuna dönüşmesinde “kamu davası açmaya yer vardır” denir, tersi durumunda “kamu davası açmak yetersizdir” sonucuna varılır. Kamu davası açma konusunda. Adalet Bakanı’nın da yetkisi vardır. Bakan, koğuşturma yapması için Cumhuriyet Savcısına emir verebilir (CMUK.m.148). Koğuşturmama kararı. kamu davası için dilekçe vermiş olan kişiye bildirilir (CMUK.m.164). Kamu davası (ceza davası) açılması için savcılığa dilekçe vermiş olan kişi, ayni zamanda suçtan zarar görense, koğuşturmama kararının kendisine bildirilmesinden başlayarak 15 gün içinde, kararı veren savcının bağlı olduğu ağır ceza mahkemesine, en yakın ağır ceza mahkemesinin başkanlığına başvurabilir (CMUK. m.165) Başkan dosyayı getirtebilir, bir diyeceği varsa bildirmesi için bir süre belirleyerek dilekçeyi sanığa tebliğ edebilir. Başkan kararını vermek için soruşturma işlemlerine gerek görürse, hangi konu için soruşturma yapılmasını istediğini bildirerek yerel sorgu ya da sulh yargıcını, görevlendirebilir (CMUK.m. 166). Duruşmasız yapılan yargılama sonunda kamu davasının açılması için yeter neden bulunmazsa başkan davayı reddeder ve durumu davacı, savcı ile sanığa bildirir (CMUK.m.167). Bu red kararı, bir yargı niteliğindedir; yani yeni kanıtlar, olaylar olmadıkça kamu davası açılamaz. Başkan davayı haklı görürse, kamu davasının açılmasına karar verir. Savcı bu karan yerine getirmek, başka bir deyişle davayı açmak zorundadır. Bu zorunluk yerine göre ya talepname ya da iddianame vermekle yerine getirilir. Savcının zorunluluğu, davayı açmakla sona erer. Daha sonraki görüşlerinde özgürdür.