ADAY, Herhangi bir seçimde bir halkı, bir grubu ya da bir çıkar çevresini temsil etmek ve seçilmek için seçmenden oy isteyen kişi. 1973 Genel Seçimlerinden önce milletvekili adayları “ön seçim” denen yöntemle saptanırdı. 1973’te yasa değiştirilerek “aday yoklaması” denilen yöntem benimsendi. 1982 Anayasası 76. maddesinde “otuz yaşını dolduran her Türk’ün milleti temsil edebilmek için aday olabileceği; ancak en az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar dışında toplam bir yIl ya da daha çok hapisle ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik ya da anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemlere tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanların, affa uğramış olsalar bile aday olamayacakları” belirtilmektedir. Ayrıca yargıçlar, savcılar, yüksek yargı organı mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, yükseköğretim kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan öteki kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları görevlerinden çekilmedikçe aday olamazlar. 1983 6 Kasım Genel Seçimleri için aday olacaklara bu madde dışında bazı yasaklar daha getirildi: Milli Güvenlik Konseyi’nin 70 sayılı bildirisinde belirtilen nitelikte kişiler 5 ve 10 yıl içinde hiçbir biçimde aday olamazlar. Anayasa ve yasalarla belirtilen koşullara aykırı olmamak koşuluyla siyasal partiler de kendi tüzüklerinde adaylarda ne gibi koşullar aradıklarını belirtebilirler. Ancak aday adaylığı için siyasal partilere üye olma koşulu öngörülmektedir.