Aciz belgesi, icra takibinde, hacizli malların paraya çevrilmesi sonucunda, alacağının tamamını alamamış olan alacaklıya, alacağın ödenmemiş miktarını bildiren belge.

İcra memuru tarafından resim ve harca tabi olmaksızın verilir. Borçlunun haczolunan malları alacağı karşılamadığı takdirde tutulan haciz tutanağı, geçici aciz belgesi niteliğindedir. Borçlunun haczedilebilir malı bulunmazsa, haciz tutanağı kesin aciz belgesi yerini tutar.

İflasta, iflas idaresi kesin paylaştırmayı yaptıktan sonra, alacağının tamamını alamamış olan alacaklılara, ödenmemiş olan alacak miktarı için aciz belgesi verilir. Bu belgeye müflisin alacağı kabul ya da reddettiği yazılır. İflasta aciz belgesi kesin aciz belgesidir.