Abdurrahman Nurettin Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Kütahya 1836-İstanbul 1912).

Özel öğrenim gördü. Babasının Şehrizor, Şam ve Cidde valiliklerinde bulunduğu 1852-1860 arasında onun kethüdalığını ve Divan kâtipliğini yaptı. 1861’de Rumeli aşarının beş yıllığının birleştirilmesi konusunda halkı aydınlatmak için Tolçi ve Köstence yöresine gönderildi. 1863’te Şumnu Kaymakamlığına atandı. 1864’te Varna mutasarrıfı oldu, 1865’te mirmiran rütbesine yükseltildi. Beş yıl bu görevde kaldıktan sonra, Rumeli Beylerbeyi, 1872’de de vezirlik rütbesiyle Prizren Valisi oldu. Bir yıl sonra Tuna, 1875’te de Bağdat valiliklerinde bulundu. Bu görevdeyken 6. Ordu Nazırlığı’nı da yaptı. 1877’de Diyarbakır, 1879’da ikinci kez Bağdat valisi oldu. 1881’de Umur-ı Nafıa Komisyonu üyeliğine atandı. Bu görevi sırasında II. Abdülhamit tarafından sadrazamlığa getirildi (2 Mayıs 1882). Mısır sorunu yüzünden kısa bir süre sonra istifa etti (11 Temmuz 1882). Sadrazamlıktan ayrıldıktan sonra önce Kastamonu, 1891’de Aydın, 1893’te Edirne valiliğine getirildi. İki yıl sonra da Adliye nazırı oldu. Sadrazam Halil Rıfat Paşa’nın hastalığı sırasında ona vekillik yaptı. 11 Kasım 1901’de Mabeyin Başkâtipliği’ne atandı. Daha sonra Adliye Nazırı oldu. İkinci Meşrutiyetin ilan edilmesi üzerine Vekiller Meclisi’nde görev aldı (1908). Aynı yıl görevinden istifa etti. Yaşamının son yıllarını da sıkıntı içinde geçirdi.