ABAKA HAN, İlhanlılar Devleti’nin ikinci hükümdarı (Moğolistan 1243Hemadan 1282). Hükümdarlık dönemi: 1265-1282. İlhanlılar Devleti’nin kurucusu ve babası olan Hülagu Han in ölümünden sonra hanedanın temsilcileri tarafından han seçildi (1265). Bu seçim Moğolların büyük hanı Kubilay Kağan tarafından 5 yıl sonra onaylandı. Dönemi büyük ölçüde Misir Memlûklarına karşı verdiği mücadelelerle doludur. Memlûklara karşı üstünlük sağlamak amacıyla Bati Hıristiyan dünyasıyla da yakın ilişkiler kurmak için bazı girişimlerde bulundu. 1274’te Lyon’a, 1277’de Roma’ya elçiler gönderdi. İngiltere Kralı I. Edward, Papa IV. Clementius, X. Gregoirus Abaka Han’a gönderdikleri mektuplarda, ortak düşmanları olan Memlüklara karşı kendisini destekleyeceklerini belirttiler. Bu destege karşın Memlaklara karşı ortak bir eylem gerçekleştirilemedi. 1284’te kardeşi Mengü-Timur, Memlüklar tarafından Hama yakınlarında büyük bir bozguna uğratıldı. Kuzeyden gelebilecek bir tehlikeyi önlemek amacıyla Kür Irmağı’nın karşı kıyısında bir set yaptırdı. Veziri Şemsettin’in yardımıyla da Kalkas Türklerini egemenliği altına aldı. Doğudaki en büyük başarısı 1270’te Çağatay Orduları karşısında kazandığı büyük zaferdir. Maveraünnehir’deki karışıklıklardan yararlanarak Buhara’yı yakıp yıktı. Bizans Imparatoru VIII. Mikhael Palaiologos’un (1259-1282) kızı Maria ile evli olan Abaka Han’ın ölümünden sonra yerine kardeşi Ahmet Teküdar Han geçti.